Water Filter / Filter Cloth

ผ้ากรองตะกอน ใช้สำหรับเครื่องอัดตะกอน Filter Press สามารถเลือกไมครอนการกรองตามความต้องการของลูกค้า

FILTER CLOTH

Suitable for use (เหมาะสำหรับใช้) : กรองตะกอนในของเหลว , น้ำ, น้ำยา เป็นต้น
Efficiency (ประสิทธิภาพการกรอง) : สามารถเลือกระดับการกรอง (ไมครอน) ได้ หลากหลาย
Size (ขนาด) : มาตรฐาน , รับทำตามขนาดและรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ