Carbon Filter / Actived Carbon & Carbon Filter Media

ใช้กรองหรือดูดซับกลิ่น เช่น กลิ่นก๊าซ สารตะกั่ว ควันบุหรี่ กลิ่นเหม็น เป็นต้น
มีความหนาหลายขนาด ทั้งแบบม้วน และแบบแผ่น โดยบริการตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

 

CARBON FILTER : GRAUNLAR – คาร์บอนเกล็ด
สำหรับใช้กรองหรือดูดซับกลิ่นต่างๆ

 

CARBON FILTER : EXTRUDED – คาร์บอนไส้ดินสอ
สำหรับใช้กรองหรือดูดซับกลิ่นต่างๆ