Carbon Filter / Carbon Filter with Frame

CARBON FILTER : POCKET
Suitable for use (เหมาะสำหรับใช้) : ใช้กรองหรือดูดซับกลิ่น เช่น กลิ่นก๊าซ สารตะกั่ว ควันบุหรี่ กลิ่นเหม็น เป็นต้น
Material (วัสดุ) : Carbon Media มีความหนาหลายขนาด
Frame (กรอบ) : Galvanize , Aluminium Extruded , SUS
Size (ขนาด) : มาตรฐาน , รับทำตามขนาด จำนวนช่อง และรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

CARBON FILTER : WITH FRAME
Suitable for use (เหมาะสำหรับใช้) : ใช้กรองหรือดูดซับกลิ่น เช่น กลิ่นก๊าซ สารตะกั่ว ควันบุหรี่ กลิ่นเหม็น เป็นต้น
Material (วัสดุ) : Carbon Media มีความหนาหลายขนาด
Frame (กรอบ) : Galvanize , Aluminium Extruded , SUS
Size (ขนาด) : มาตรฐาน , รับทำตามขนาด และรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

Suitable for use (เหมาะสำหรับใช้) : ใช้กรองหรือดูดซับกลิ่น เช่น กลิ่นก๊าซ สารตะกั่ว ควันบุหรี่ กลิ่นเหม็น เป็นต้น
Material (วัสดุ) : Carbon Media มีความหนาหลายขนาด
Frame (กรอบ) : Galvanize , Aluminium Extruded , SUS
Size (ขนาด) : มาตรฐาน , รับทำตามขนาด และรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ