Water Filter / Oil Filter / Hydraulic Filter

Hydraulic Filter:
ใช้กรองแยกสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำมันไฮดรอลิก มีหลายชนิด หลายรูปแบบ สามารถเลือกไมครอนการกรองตามความต้องการของลูกค้า